علي اصغر نصراله نژاد قمي
علي اصغر نصراله نژاد قمي

علي اصغر نصراله نژاد قمي

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

پست الكترونيكي: nasrollahnejad(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 14246
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان