وبگاه شخصی علي اصغر نصراله نژاد قمي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: آمار و احتمالات
اصول اصلاح نباتات
مبانی به نژادی گیاهی
طرح آزمایش های کشاورزی یک
آمار حیاتی
كارشناسي ارشد: بیومتری یک تجزیه های آماری چند متغیره روش تحقیق ژنتیک کمی
دكتري: به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
حامد خاندردی مطالعه نحوه توارث مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای در گندم نان کارشناسی ارشد 
حدیثه پاسندی (مشترک با دکتر زینلی نژاد) بررسی تنوع آلکی ژن های Vrn-1 در توده های گندم نان ایرانی کارشناسی ارشد 
سجاد بیانی (مشترک با دکتر زینلی نژاد) مطاله نحوه وراثت مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای در گندم نان کارشناسی ارشد 
هادی خارستانی (مشترک دکتر مهرابی) بررسی روابط ژنومی و تنوع ژنتیکی گندم های زراعی و وحشی دارای ژنوم A در سطح مختلف پلوئیدی با استفاده از نشانگرهای ریزماهوره(SSR) کارشناسی ارشد 
شهناز سالک هاشمی (مشترک دکتر نقدی) بررسی اثر نوع و مقدار تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه چوپر در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 
فاطمه مهاجروطن مطاله نحوه ی توارث مقاومت به زنگ قهوه ای در برخی ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه دای آلل کارشناسی ارشد 
فاطمه سعید منش (مشترک دکتر زینلی نژاد) تجزیه ی ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای در برخی از ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه ی دای آلل کارشناسی ارشد 
بتول زارعی (مشترک دکتر کهریزی) ترانسفورماسیون گیاه Atropa bellaonna توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes به منظور افزایش آلکالوئیدهای تروپانی کارشناسی ارشد 
فاطمه جاوید (مشترک دکتر سمیع زاده) ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های بادام زمینی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک و تحمل به تنش کارشناسی ارشد 
مصطفی آهی (مشترک دکتر زینلی نژاد) مطالعه نتوع هاپلوتایپینگ برای صفات مرتبط با علمکرد دانه در گندم نان کارشناسی ارشد 
سجاد منصوری (مشترک با دکتر مهرابی) بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم هاتی وحشی ایران بر اساس شاخص های ریخت شناختی و سیتولوژیکی کارشناسی ارشد 
سحر حسینی (مشترک دکتر نبی پور) بررسی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گیاهچه موتانتهای آفتابگردان در شرایط تنش شوری و تعیین تغییرات ژنتیکی ایجاد شده با اشعه گاما به کمک نشانگر آی اس اس ار کارشناسی ارشد 
شکوه همتی  بررسی تاثیر اسید سالسیلیک و تیمار خشکی بر بیان برخی ژن های مسیر سنتز مورفین در خشخاش کارشناسی ارشد 
کیوان مهدوی ماشکی( مشترک با دکتر تودی) آنالیز ترانسکریپتوم نخود و ارزیابی برخی پارامتر های مورف فیزیولوژیکی لاین موتانت القایی در واکنش به تنش خشکی دکتری 
  بازديد : 14532
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان